Gebruikersvoorwaarden

Op het gebruik van Selfcare zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1 Definities

De volgende woorden hebben in deze gebruiksvoorwaarden de volgende betekenissen:

Selfcare B.V.: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Selfcare B.V., KvK- nr. 62930869;
App: Een programma dat uitgevoerd kan worden op een mobiele telefoon of een ander draagbaar apparaat;
Portal: De door Selfcare B.V. aangeboden online omgeving;
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van Selfcare of een deel daarvan; Selfcare: De door of in opdracht van Selfcare B.V. ontwikkelde en ter gebruik aangeboden software, Portal en App, of een gedeelte daarvan, waarmee gebruiker aan de hand van in te voeren gegevens inzicht verkrijgt in zijn/haar persoonlijke gezondheid en voorts ondersteund wordt in het bereiken van zijn/haar opgegeven doelstellingen voor een goede gezondheid;
Overeenkomst: De overeenkomst die tussen gebruiker en Selfcare B.V. tot stand komt zodra gebruiker gebruik maakt van Selfcare; deze gebruikersvoorwaarden maken daar deel van uit.

2 Gebruik, privacy en aansprakelijkheid

2.1  Het gebruik van Selfcare is voor eigen rekening en risico. Selfcare vervangt de medische zorg en diagnosestelling niet. Gebruiker wordt geadviseerd te allen tijde deskundigen, niet zijnde Selfcare, te (blijven) raadplegen over de eigen gezondheid en eigen handelen te (blijven) baseren op van die deskundigen verkregen adviezen.

2.2  Selfcare B.V. heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan Selfcare, maar kan niet garanderen dat de informatie die daarmee wordt verkregen juist en volledig is.

2.3  Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn/haar inloggevens, bijbehorend wachtwoord en het delen van zijn/haar opgeslagen gegevens.

2.4  Gebruiker kan de door hem of haar via Selfcare aan Selfcare B.V. verstrekte informatie te allen tijde laten vernietigen. Gebruiker dient hiertoe te klikken op de knop ‘account verwijderen’ onder de rubriek ‘mijn instellingen > accountinstellingen’.

2.5  Indien gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij/zij voor het gebruik van Selfcare de toestemming van zijn ouder(s) of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert gebruiker dat hij/zij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn/haar ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s).

2.6  Gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan Selfcare B.V. voor het verwerken van de door hem/haar via Selfcare verstrekte persoonsgegevens.

2.7  De informatie die in relatie met deze persoonsgegevens en Selfcare wordt gegenereerd, zal Selfcare B.V. nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van gebruiker, al dan niet anoniem, aan derden ter beschikking stellen.

2.8  Selfcare B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die gebruiker lijdt aan zijn/haar (interne en/of externe) ICT-omgeving door het gebruik van Selfcare.

2.9  Een eventuele aansprakelijkheid van Selfcare B.V. is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de overeenkomst waar de schade mee verband houdt met een maximum van € 5.000 per gebruiker, dan wel de schade die een eventuele verzekeraar van Selfcare B.V. dekt en uitkeert, welk bedrag lager is.

3 Overige voorwaarden van de overeenkomst en de beëindiging daarvan

3.1  Tussen Selfcare B.V. en gebruiker komt een overeenkomst tot stand zodra gebruiker zich op de Portal en/of bij Selfcare B.V. heeft geregisteerd voor het gebruik van Selfcare, omdat gebruiker vanaf dat moment wordt geacht gebruik te maken van Selfcare.

3.2  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd, zonder opzegtermijn, door middel van het wissen van de gegevens. Hiervoor moet de gebruiker op de knop ‘account verwijderen’ klikken onder het kopje ‘mijn profiel > accountinstellingen’. Er wordt vanaf dat moment, onder voorbehoud van een technische verwerkingstijd van 48 uren, geen incasso meer aangeboden aan de gebruiker voor het gebruik van Selfcare.

3.3  Bij e-mailberichten die Selfcare B.V. aan de gebruiker stuurt geldt dat deze als door de gebruiker ontvangen worden aangemerkt zodra Selfcare B.V. het bericht aan het door de gebruiker opgegeven e-mailadres heeft verstuurd en er geen “failure notice” is teruggekomen.

3.4  De kosten die verbonden zijn aan het gebruik van Selfcare staan vermeld op de website van Selfcare B.V. (www.selfcare4me.com) en kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: https://selfcare4me.com/wat-kost-selfcare/.

3.5  De kosten die verbonden zijn aan het gebruik van Selfcare worden maandelijks of jaarlijks vooraf in rekening gebracht aan gebruiker door middel van automatische incasso. Deze kosten zijn niet terug te vorderen na beëindiging van de overeenkomst.

3.6  Indien en voor zover een derde deze kosten voor gebruiker betaalt, zal Selfcare B.V. deze kosten niet (nogmaals) aan gebruiker in rekening brengen. Indien en zodra deze derde de betalingen ten behoeve van gebruiker staakt, zal Selfcare B.V. gebruiker daarvan op de hoogte brengen. In dat geval blijft de overeenkomst onverkort in stand en is gebruiker zelf onverkort aansprakelijk voor de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van Selfcare. De gebruiker is vrij de overeenkomst op dat moment te beëindigen confrom artikel 3.2.

3.7  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3.8  Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van Selfcare, of daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland West-Brabant, locatie Breda.

3.9  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van deze gebruikersvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling, wat betreft inhoud en strekking, in elk geval zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

3.10  De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

***

Mocht u vragen, klachten of claims hebben met betrekking tot deze overeenkomst, de website, of als u contact wilt opnemen met Selfcare B.V., neem dan contact op met:

Selfcare B.V. 
Druivenstraat 5
4816 KB Breda 
T +31 (076) 203 00 62

Email: info@selfcare4me.com
Website:www.selfcare4me.com
KvK nr. 62930869

Datum versie 1.2: 9 mei 2019