Onderzoeksgroep GOAL

Om fundamenteel ICT-onderzoek en innovatieve toepassingen van ICT-onderzoek samen te brengen, wordt er elk jaar het ICT.OPEN georganiseerd.

Tijdens de ICT.OPEN conferentie van dit jaar kwamen 500 ICT-onderzoekers en professionals samen. Hier werd Selfcare gepromoot door de programmamanager van het Data Science Centre EindhovenPieter van Gorp. Hij is betrokken bij het project GOAL: Gamification voor Overgewichtpreventie en Actieve Leefstijl. Net als bij het project van de HU MKB Game Changers: Datadriven redesign van zorg-games. 

Pieter van Gorp van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) sprak over het project MKB Game Changers waarbij het mogelijk wordt gemaakt om via de API intergratie van Selfcare data van zorg-games conform GDPR veilig op te slaan in de veilige en gecertificeerde omgeving van Selfcare zodat de game-ontwerpers zich kunnen blijven focussen op de creativiteit van de games in plaats van focus te moeten leggen op de systeem-infrastructuur ter beveiliging en privacy van de gebruikers.

Het GOAL-kader

Daarnaast gaf Raoul Nuijten toelichting over het GOAL-framework. Een multidimensionaal theoretisch kader dat evidence-based preventie van overgewicht ondersteunt via gamified gezondheidstechnologieën. In andere woorden: het vaststellen van richtlijnen om wetenschappelijke gebaseerde gezondheidscampagnes te ontwerpen. Selfcare werkt mee aan dit onderzoeksproject ‘Gamification voor overgewichtspreventie en actieve levensstijl’ (GOAL).

De focus ligt hierbij op de promotie van een actieve leefstijl bij kwetsbare groepen. Het GOAL-kader richt zich op e-health dienstverleners, zorginstellingen en ontwerpers van stedelijke infrastructuur. Deze partijen kampen momenteel met de theoretische kloof tussen diverse wetenschappelijke disciplines. Domeinen zoals de verandering in gezondheidsgedrag, slimme- en gezonde leefomgevingen en het ontwerp van gezondheids-spellen, zoals de challenges van onder andere Selfcare.

Voorstudie GOAL-project

Om een geïntegreerd en gevalideerd kader te ontwikkelen wordt een sociaal-ecologische benadering gecombineerd met design science. Het onderzoeksproject bestaat uit twee delen. In de eerste fase zal literatuuronderzoek worden uitgevoerd. Voor het combineren van de theoretische inzichten uit de drie bovenstaande domeinen (sociaal, ecologisch en ontwerpwetenschap). Parallel daaraan worden focusgroepen georganiseerd om input van de doelgroep te vervaardigen. Hierbij worden participanten met een variërende sociaaleconomische status betrokken. Dit maakt een verdiepende oriëntatie mogelijk op wat er in de praktijk speelt. Het resultaat van fase één is het in kaart brengen van factoren die een rol spelen bij gamification voor overwichtspreventie. Deze betrokken factoren worden bepaald door de kennis die is ingebed in onderzoeksverslagen.

Analyse

In de tweede fase zal het voorlopige resultaat van de eerste fase worden geëvalueerd. Met allerlei experimenten wordt de theorie stapsgewijs verfijnd via verschillende aspecten van gezondheidsspellen. In fase twee worden analyses uitgevoerd, niet alleen op gegevens uit een op theorie gebaseerd onderzoek. Maar ook op voorlopige gegevens van de e-healthhulpmiddelen.

Naast statistische tests op basis van hypothesen zal er ook associatie rule mining toegepast worden om erachter te komen of er nog andere interessante relaties te vinden zijn in de database. Daarnaast worden andere rekenkundige intelligentietechnieken gebruikt om meer te leren over het fenomeen.

Uiteindelijk doel van GOAL

Het doel van GOAL is om een empirisch onderbouwd theoretisch raamwerk te bouwen. Inclusief psychosociale- en omgevingsfactoren voor gezondheid. Om zodoende verschillende belanghebbenden te helpen bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van gepersonaliseerde e-healthinterventies die kunnen helpen overgewicht te voorkomen. Hierbij dient men natuurlijk aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Eveneens is het belangrijk om aandacht te besteden aan datastandaardisatie ter bevordering van interoperabiliteit tussen verschillende systemen (MedMij). Ook mogen we het belang van eigen thuismetingen niet vergeten. Zodat mensen naast spelen ook betrokken blijven bij de positieve effecten van leefstijlverandering op de eigen gezondheid.

Het GOAL-project loopt nog tot 2021.